تبلیغات
شموس

شموس

بسم الله الرحمن الرحیم

 

حضرت‌ امام‌ حسین‌(ع) از زبان‌ اهل بیت(علیهم السلام)‌:

قسمت اول

 

رسول الله(صلی الله علیه و آله) و امام حسین(علیه السلام)

((حسین منی و انا من حسین))

رسول الله (صلی الله علیه و آله)فرمود: حسین از من است و من از حسینم

-----------------------------------------------------------------------

یاد امام‌ حسین‌(ع) سبب‌ گریه‌ هر مومن‌ است‌

))نظ‌ر علی‌ الی‌ الحسین‌ فقال‌: یا عبره‌ كل‌ مومن‌، فقال‌: ا نا یا ابتاه‌، قال‌: نعم‌ یا بنی‌((

حضرت‌ علی‌ (ع)  به‌ حسین‌(ع) نگاه‌ كرد و فرمود: ای‌ كسی كه‌ یاد تو سبب‌ گریه‌ هر مومن‌ است‌. حضرت‌ حسین‌(ع)

فرمود: من‌ ای‌ پدر!؟ حضرت‌ علی‌ (ع)  فرمود: بله‌ ای‌ پسركم‌!(1)

----------------------------------------------------------------------- 

حضرت‌ زهرا(س) و نور امام‌ حسین‌(ع)

حضرت‌ زهرا(س) فرمود:

))فلما صارت‌ الست، كنت‌ لا احتاج‌ فی‌ اللیله‌ الظ‌لما الی‌ مصباح‌ و جعلت‌ اسمع‌ اذا خلوت‌ فی‌ مصلا ی‌ التسبیح‌ و التقدیس‌ فی‌ باط‌نی‌((

چون‌ كه‌ حسین‌(ع) شش‌ ماهه‌ شد، در شب‌ تاریك‌ نیاز به‌ چراغ‌ نداشتم‌.( حسین‌(ع) نورافشانی‌ می‌كرد.) و هنگام‌ خلوت‌ در مصلا یم‌، صدای‌ تسبیح‌ و تقدیس‌ حسین‌(ع) را از بطنم‌ می‌شنیدم‌.(2)

-----------------------------------------------------------------------

 هیچ‌ روزی‌ مانند روز امام‌ حسین‌(ع) نیست‌

حضرت‌ مجتبی‌(ع) بعد از بیاناتی‌ فرمودند:

))ان‌ الذی‌ یوتی‌ الی‌ سم‌ یدس‌ الی‌ فاقتل‌ به‌ و لكن‌ لا یوم‌ كیومك‌ یا ابا عبدالله‌((

آنچه‌ موجب‌ شهادت‌ من‌ می‌شود، سمی‌ است‌ كه‌ با دسیسه‌ به‌ كامم‌ می‌ریزند. اما ای‌ اباعبدالله‌! هیچ‌ روزی‌ )مصیبتی) مانند روز (مصیبت‌) تو نخواهد بود.(3)

 -----------------------------------------------------------------------

منم‌ كشته‌ گریه‌

حضرت‌ سیدالشهدا (ع) فرمود:

))ا نا قتیل‌ العبر، لا یذكرنی‌ مومن‌ الا  استعبر((

منم‌ كشته‌ گریه‌، هیچ‌ مومنی‌ مرا یاد نمی‌كند، مگر آن‌كه‌ اشك‌ غم‌ از دیدگان‌ وی‌ جاری‌ می‌شود.(4)

-------------------------------------------------------------------------

 فرشتگان‌ آسمان‌ بر امام‌ حسین‌(ع) گریه‌ كردند

حضرت‌ سیدالساجدین‌ علی‌ بن‌ الحسین‌(ع) فرمود:

))ا نا ابن‌ من‌ بكت‌ علیه‌ ملائكه‌ السما، ا نا ابن‌ من‌ ناحت‌ علیه‌ الجن‌ فی‌ الارض‌ و الط‌یر فی‌ الهوا((

من‌ فرزند كسی‌ هستم‌ كه‌ فرشتگان‌ آسمان‌ بر او گریستند و جن‌ در زمین‌ و پرندگان‌ در هوا بر او نوحه‌ كردند.(5)

-----------------------------------------------------------------------

آسمان‌ بر امام‌ حسین‌(ع) گریست‌

حضرت‌ امام‌ محمدباقر(ع) فرمود:

))ما بكت‌ السما علی‌ احد بعد یحیی‌ بن‌ زكریا، الا  علی‌ الحسین‌ بن‌ علی‌ فانها بكت‌ علیه‌ اربعین‌ یوما((

بعد از یحیی‌ بن‌ زكریا، آسمان‌ در مرگ‌ كسی‌ نگریست‌ مگر در شهادت‌ حسین‌ بن‌ علی‌ (ع)  كه‌ چهل‌ روز در این‌ مصیبت‌ گریه‌ كرد.(6) 

-----------------------------------------------------------------------

امام‌ حسین‌(ع) و حضرت‌ یحیی‌(ع) 

شباهت‌ها

از حضرت‌ سجاد(ع) روایت‌ شده‌ كه‌ فرمودند:

همراه‌ امام‌ حسین‌(ع) خارج‌ شدیم‌. پدرم‌ در هیچ‌ منزلی‌ فرود نمی‌آمد و كوچ‌ نمی‌كرد، مگر این‌كه‌ یحیی‌ بن‌ زكریا(ع) را یاد می‌فرمود.(7)

 

1ـ مدت‌ حمل‌ هر دو شش‌ ماه‌ بود.

2 ـ درباره‌ هر دو بشارت‌ آسمانی‌ آمد.

))یا زكریا انا نبشرك‌ بغلام‌ اسمه‌ یحیی‌(((8)

 درباره‌ امام‌ حسین‌(ع) در حدیث‌ آمده‌ است‌ كه‌ جبرئیل‌ بر پیامبر (ص)

نازل‌ شد و گفت‌: ای‌ محمد(ص) !

))ان‌ الله‌ یقر علیك‌ السلام‌ و یبشرك‌ بمولود یولد من‌ فاط‌مه تقتل امتك‌ من‌ بعدك‌(((9)

3ـ اسم‌ هر دو بدون‌ واسط‌ه‌ از جانب‌ خدا انتخاب‌ شد.

4ـ هیچ‌ یك‌ از پستان‌ مادر شیر نخوردند; حضرت‌ یحیی‌(ع) به‌ آسمان‌ برده‌ شد و از نهرهای‌ بهشت‌ تناول‌ نمود و بعد از شیرخوارگی‌ نزد پدر نازل‌ شد.(10)

امام‌ حسین‌(ع) با مكیدن‌ زبان‌ پیامبر (ص) تغذیه‌ كرد.(11)

5 ـ هر دو می‌درخشیدند.

درباره‌ حضرت‌ یحیی‌ وارد است‌:

))كان‌ البیت‌ یضی‌ بنوره‌((

نور جمالش‌، خانه‌ را منور می‌كرد.(12)

و درباره‌ حضرت‌ حسین‌(ع) وارد است‌ كه‌ راوی‌ گوید:

))لقد شغلنی‌ نوروجهه‌ وجمال‌ هیبته‌ عن‌ الفكر فی‌ قتله‌(((13)

6ـ هیچ‌ یك‌ از آن‌ دو بزرگوار در ط‌ول‌ عمر خود خوش‌حال‌ نشدند و اگر فرحی‌ بر ایشان‌ ایجاد می‌شد، تبدیل‌ به‌ حزن‌ می‌شد.(14)

7ـ قاتلین‌ هر دو زنازاده‌ بودند.(15)

و در حدیث‌ آمده‌ كه‌ در جهنم‌ منزلی‌ است‌ كه‌ احدی‌ مستحق‌ آن‌ نیست‌ مگر قاتل‌ امام‌ حسین‌(ع) و قاتل‌ حضرت‌ یحیی‌(ع).(16)

8ـ زمین‌ و آسمان‌ بر ایشان‌ گریستند، بلكه‌ خون‌ گریه‌ كردند.(17)

9ـ خورشید بر آن‌ دو بزرگوار گریست‌; گریه‌ به‌ این‌ صورت‌ بود كه‌ به‌ رنگ‌ خون‌ ط‌لوع‌ و غروب‌ كرد.(18)

10ـ سر هر دو نفر، بعد از شهادت‌ تكلم‌ كرد. سر یحیی‌ به‌ پادشاه‌ گفت‌: از خدا بترس‌! سر مبارك‌ حسین‌(ع) مكرر قرآن‌ خواند.(19)

11ـ یحیی‌ را به‌ ط‌ریق‌ صبر كشتند.(20)

امام‌ حسین‌(ع) با این‌كه‌ در میدان‌ جنگ‌ شهید شدند، باز به‌ ط‌ریق‌ صبر بود، چنان‌ كه‌ امام‌ سجاد در كوفه‌ فرمود: ((ا نا بن‌ قتل‌ صبرا (((21)

معنای‌ ((قتل‌ صبر)) آن‌ است‌ كه‌ جانداری‌ را نگه‌ دارند و چیزی‌ به‌ سوی‌ او پرتاب‌ كنند تا كشته‌ شود.

21 ـ سر حضرت‌ یحیی‌(ع) را برای‌ زنازاده‌ای‌ از بنی‌اسرائیل‌ هدیه‌ بردند و سر حضرت‌ حسین‌(ع) را برای‌ ابن‌زیاد و یزید هدیه‌ بردند.(22)

-------------------------------------------------------------------- 

تفاوت‌ در شهادت‌ آن‌ دو بزرگوار

1ـ بشارت‌ به‌ تولد یحیی‌ سبب‌ شادی‌ زكریا شد; اما بشارت‌ به‌ تولد امام‌ حسین‌(ع) سبب‌ حزن‌ گردید.

2ـ با این‌كه‌ هر دو به‌ ط‌ریق‌ صبر كشته‌ شدند، اما آن‌قدر زخم‌ بر بدن‌ امام‌ حسین‌(ع) وارد شد كه‌ از حركت‌ افتاد و بعد، سرش‌ را بریدند.

3ـ سر یحیی‌(ع) را با دست‌ گرفتند و در تشت‌ بریدند ولی‌ حضرت‌ حسین‌(ع) را نیزه‌ به‌ پهلویش‌ زدند تا از اسب‌ به‌ زمین‌ افتاد و سرش‌ را بریدند.

4ـ عداوت‌ قاتل‌ یحیی‌(ع) با كشیدن‌ یك‌ كارد به‌ حنجر او ساكن‌ شد، اما در كربلا به‌ صدها ضربه‌ شمشیر و نیزه‌ و ضربه‌های‌ دیگر اكتفا نكردند و بعد از مرگ‌ بدن‌ شریفش‌ را پایمال‌ اسبان‌ كردند.

5 ـ سر یحیی‌(ع) را یك‌ بار هدیه‌ بردند; اما سر حسین‌(ع) مظ‌لوم‌ را بر سر نیزه‌ كردند و به‌ شهرها گردانیدند و با چوب‌ به‌ لب‌ و دندان‌ مباركش‌ زدند.

6ـ قاتل‌ یحیی‌(ع) با دیدن‌ سر مقدس‌ ایشان‌ متغیر شد، ولی‌ قاتل‌ حسین‌(ع) به‌ هنگام‌ دیدن‌ سر مباركش‌ تبسم‌ كرد.

7ـ یحیی‌ را از مسجد بیرون‌ آوردند، در حالی‌ كه‌ او هیچ‌ علاقه‌ و عیال‌ و طفلی‌ نداشت‌; اما آن‌ حضرت‌ را از خیمه‌ها بیرون‌ آوردند، در حالی‌ كه‌ زنان‌ حیران‌ تشنه‌ و دختران‌ صغیر، از بی‌ كسی‌ ناله‌ می‌كردند و آن‌ حضرت‌ آنان‌ را تسلی‌ می‌داد.

8ـ تمام‌ خون‌ یحیی‌(ع) در تشت‌ بود و یك‌ قط‌ره‌ كه‌ بر زمین‌ افتاد جوشید; اما در كربلا تمام‌ خون‌ را بر خاك‌ ریختند، مگر چند قط‌ره‌ای‌ كه‌ خود به‌ دست‌ مبارك‌ گرفت‌ و بر صورت‌ مالید و به‌ آسمان‌ پاشید.

9ـ وقتی‌ سر یحیی‌(ع) را بریدند، بدنش‌ سالم‌ ولی‌ بدن‌ حسین‌(ع) سوراخ‌ سوراخ‌ بود.

10ـ سر حضرت‌ یحیی‌(ع) را با یك‌ ضربت‌ كارد بریدند; اما در كربلا با دوازده‌ ضربت‌، سر آن‌ مظ‌لوم‌ را بریدند.

11ـ سر حضرت‌ حسین‌(ع) را بر سر نیزه‌ بلند نمودند و بر درخت‌ آویختند و بر دروازه‌ نصب‌ كردند و در تنور نهادند; ولی‌ سر یحیی‌ را فقط‌ در تشت‌ نهادند.(23)

----------------------------------------------------------------------- 

گریستن‌ بر امام‌ حسین‌(ع) پاداش‌ دارد

حضرت‌ امام‌ جعفر صادق‌(ع) فرمود:

))ان‌ البكا والجزع‌ مكروه‌ للعبد فی‌ كل‌ ما جزع‌ ما خلا  البكا والجزع‌ علی‌ الحسین‌ بن‌ علی‌ فانه‌ فیه‌ ماجور((

گریستن‌ و بی‌تابی‌ در تمام‌ سختی‌ها و مصایب‌ ناپسند است‌، مگر در مصیبت‌ حسین‌ بن‌ علی‌(ع) كه‌ آدمی‌ در این‌ گریه‌ و جزع‌ پاداش‌ نیز خواهد داشت‌.(24)

----------------------------------------------------------------------------

(1)بحارالانوار، ج‌ 44، ص‌ 82

(2)بحارالانوار، ج‌ 34، ص‌ 372

(3) بحارالانوار، ج‌ 54، ص‌ 812; امالی‌ صدوق‌، ص‌ 611

(4) امالی‌ صدوق‌، ص‌ 731، كامل‌ الزیارات‌، ص‌ 801; بحارالانوار، ج‌ 44، ص‌ 482

(5) بحارالانوار، ج‌ 54، ص‌ 471

(6) كامل‌ الزیارات‌، ص‌ 09; بحارالانوار، ج‌ 54، ص‌ 112

(7) بحارالانوار، ج‌ 54، ص‌ 982

(8) سوره مریم، آیه 7

(9) كامل‌ الزیارات‌، باب‌ 61، ج‌ 4

(10) بحارالانوار،  ج‌ 41، ص‌ 081

(11) بحارالانوار، ج‌ 34، ص‌ 542

(12) بحارالانوار، ج‌ 41، ص‌ 081

(13) بحارالانوار، ج‌ 54، ص‌ 75

(14) اشك‌ روان‌، ص‌ 044

(15) كامل‌ الزیارات‌، ص‌ 77، باب‌ 52

(16) بحارالانوار، ج‌ 44، ص‌ 103

(17) بحارالانوار، ج‌ 41، ص‌ 861

(18) بحارالانوار، ج‌ 41، ص‌ 281

(19) بحارالانوار، ج‌ 41، ص‌ 753

(20) اشك‌ روان‌، ص‌ 144

(21) بحارالانوار، ج‌ 54، ص‌ 311

(22) بحارالانوار، ج‌ 54، ص‌ 892

(23) اشك‌ روان‌، ص‌ 144

(24) كامل‌ الزیارات‌، ص‌ 001، بحارالانوار، ج‌ 44، ص‌ 192.

 
طبقه بندی: امام حسین،
برچسب ها: الله، پیامبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، امام سجاد،
[ جمعه 24 آبان 1392 ] [ 01:48 ب.ظ ] [ عبد ]
درباره وبلاگ

نویسندگان
امار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب